ایران سکولاریسم

سكولاریسم دین انسانیت است; به امور این جهان می پردازد; به هرچه كه سعادت و رفاه این جهانی را به ارمغان آورد، علاقه مند است… و می كوشد ما را از خشونت و زشتی،جهل، فقر و مرض نجات دهد.